Een  coöperatie – of coöperatieve vereniging – is een samenwerkingsvorm tussen producenten en verbruikers, met als doel het vergroten van schaalvoordeel en de hieraan min of meer gekoppelde economische kracht. De hoogste zeggenschap ligt bij de Algemene Ledenvergadering, die ook het bestuur benoemt.cooperatie

Bij een coöperatieve onderneming zijn de leden gezamenlijk eigenaar en daardoor nauw betrokken bij de bedrijfsstrategie. Zij houden toezicht en hebben invloed op bijvoorbeeld de investeringen. De coöperatie sluit overeenkomsten met haar leden en mag winst uitkeren aan de leden. Deze uitkering is in principe niet belast met dividendbelasting. Wèl wordt over de winst van een coöperatie vennootschapsbelasting geheven. Leden die tegelijkertijd werknemer van de coöperatie zijn vallen onder de loonheffing.

Soorten coöperaties

Te onderscheiden zijn bijvoorbeeld ondernemerscoöperaties, bedrijfscoöperaties,  eigenaarcoöperaties, productiecoöperaties en dienstencoöperaties, die ieder hun specifieke voordelen hebben voor bepaalde samenwerkingsvormen.

Voordelen coöperatie

Binnen een coöperatieve samenwerkingsvorm is het privévermogen van een startend ondernemer goed beschermd. Bovendien is de ondernemer niet hoofdelijk aansprakelijk, zoals in een VOF of Maatschap. Het is zelfs mogelijk de aansprakelijkheid geheel uit te sluiten. Een coöperatie is daarnaast flexibel, doordat zij soepele toe- en uittredingsvoorwaarden ken. Dit is een groot voordeel indien regelmatig verloop onder de deelnemers kan worden verwacht. Een belangrijk verschil tussen een coöperatie en een vereniging is, dat de coöperatie een winstuitkering aan haar leden mag doen.

Oprichting bij notariële akte

Een coöperatie moet bij notariële akte worden opgericht. In de oprichtingsakte worden o.a. de statuten opgenomen. De oprichting geschiedt door minstens twee personen. Ook een coöperatie moet worden ingeschreven in het handelsregister. Al deze zaken kan notaris Mr. P.K. de Boer voor  u regelen.

Daarnaast is iedere coöperatie verplicht jaarstukken op te stellen.