Samen verder gaan is een belangrijke beslissing, die niet alleen persoonlijke maar ook zakelijke consequenties heeft. Het is daarom verstandig er goed bij stil te staan welke bezittingen en schulden van u samen worden en welke u persoonlijk houdt. Of wat er moet gebeuren als één van u overlijdt. De wet heeft een aantal zaken geregeld. Wat precies, hangt af van de manier waarop u samen verder gaat: ‘gewoon’ samenwonen, trouwen, of een geregistreerd partnerschap sluiten. Soms sluiten die wettelijke regelingen niet aan op wat u wilt. Dan is het verstandig om uw wensen op papier te laten zetten. De notaris speelt daarin een belangrijke, som zelfs verplichte rol.

Wettelijke regeling

Tussen een huwelijk en geregistreerd partnerschap zijn heel veel overeenkomsten. Zo geldt sinds 1 januari 2018 dat in beginsel bij de aanvang van het huwelijk al gemeenschappelijke bezittingen en schulden gezamenlijk blijven alsmede hetgeen gedurende het huwelijk erbij verkregen wordt, tenzij het een verkrijging is uit schenken of erven. Niet gemeenschappelijk bezittingen en schulden blijven bij de partij die dit bij de aanvang van het huwelijk reeds bezat.

Huwelijkse- of partnerschapsvoorwaarden

Het kan gebeuren dat u bepaalde bezittingen en/of schulden toch apart wilt houden of juist gezamenlijk wilt laten zijn. Bijvoorbeeld als deze afkomstig zijn uit een eigen bedrijf of uit familiebezit. Deze afwijkende zakelijke wensen kunt u bij notaris Mr. P.K. de Boer vastleggen in huwelijkse voorwaarden of partnerschaps-voorwaarden. Ook hiertussen is, behalve de naam, geen verschil. In deze voorwaarden kunt u afspreken wat u gezamenlijk heeft en wat daarentegen apart blijft. Voorwaarden opgemaakt zonder notaris hebben geen wettelijke waarde.huwelijk en geregistreerd partnerschap

Koude uitsluiting of beperkte gemeenschap

Afspraken dat er helemaal geen bezittingen en schulden gemeenschappelijk zijn en dat er geen inkomsten worden verrekend met elkaar, worden ‘koude uitsluiting’ genoemd. Een tussenweg vormt de z.g. ‘beperkte gemeenschap’. Er wordt dan afgesproken dat sommige bezittingen en schulden wel, en andere niet gezamenlijk zijn. U bepaalt zelf wat er apart blijft, zoals bijvoorbeeld een erfenis of een woning.

In ‘voorwaarden’ kunt u afspraken maken over:

  • de koopwoning
  • de inkomsten
  • een eventuele scheiding
  • eventuele partner alimentatie
  • wat er gebeurt bij overlijden

Als u dat samen wilt, mag u uw voorwaarden altijd veranderen. Daarvoor moet u opnieuw naar de notaris. Zo kunt u tijdens uw huwelijk of partnerschap overstappen van beperkte gemeenschap naar koude uitsluiting Of juist de andere kant op, van niets samen naar beperkte gemeenschap. U mag uw voorwaarden ook helemaal opheffen. Dan wordt alles van u samen. Ook dan moet u naar de notaris.

Verrekenbeding

Een verrekenbeding is een extra afspraak bij voorwaarden. Deze afspraak gaat over inkomsten, bezittingen en schulden die ieder van u apart heeft gekregen. Aan het eind van een bepaalde periode verrekent u wat u heeft, alsof het toch van u samen is. Bijvoorbeeld na een jaar, of helemaal aan het einde van de relatie, bij scheiding of overlijden.

Huwelijksgoederenregister

Zowel huwelijkse- als partnerschaps-voorwaarden worden ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de rechtbank. Dit is een openbaar register, zodat bijvoorbeeld schuldeisers kunnen zien op welke voorwaarden u getrouwd of geregistreerd partner bent. De originele akte waarin uw voorwaarden zijn vastgelegd, bewaart de notaris in zijn kluis. U en uw partner ontvangen ieder een eigen kopie.

Wat is een goed moment voor voorwaarden

Bent u nog niet getrouwd? Of heeft u nog geen partnerschap gesloten? Maar weet u wel al dat u voorwaarden wilt? Maak dan de voorwaarden vóór uw huwelijk of partnerschap. Alle bezittingen en schulden zijn dan nog van ieder apart, waardoor het maken van voorwaarden juridisch eenvoudiger is.

Ook na uw huwelijk of partnerschaps-registratie kan er een reden ontstaan voor het maken van voorwaarden, zoals een grote financiële verandering, het ontvangen van een grote erfenis of het starten van een bedrijf. Dit is vanzelfsprekend ook mogelijk.

Verschil ten aanzien van kinderen

Als het gaat om de rechten en plichten van de partners ten opzichte van elkaar zijn er geen verschillen tussen het huwelijk en het geregistreerd partnerschap. Voor de relatie met kinderen zijn er echter wel belangrijke verschillen. We zetten ze op een rij:

  • Een kind dat wordt geboren in een huwelijk van een man en een vrouw, heeft van rechtswege beide echtgenoten als ouder.
  • Een kind dat wordt geboren in een huwelijk tussen twee vrouwen of twee mannen, heeft niet automatisch beide echtgenoten als ouder.
  • Een kind dat wordt geboren binnen een geregistreerd partnerschap tussen een man en een vrouw, heeft niet automatisch beide partners als ouder.
  • Een kind dat wordt geboren binnen een geregistreerd partnerschap tussen twee vrouwen of twee mannen, heeft niet automatisch beide partners als ouder.