Gezag

Een kind heeft het recht op een goede verzorging en opvoeding. De verantwoordelijkheid hiervoor ligt bij degene die het ‘gezag’ over het kind heeft.In de meeste gevallen zijn dit de ouders. Wie de ouders zijn van een kind, staat in de wet omschreven.  Welke vrouw dat is, in de zin van de wet, is gemakkelijk:

  • een vrouw is ouder van het kind dat uit haar is geboren of dat zij heeft geadopteerd.kinderen

Bij een man ligt de zaak ingewikkelder. Ouder is de echtgeno(o)t of geregistreerd partner die:

  • ten tijde van de geboorte van het kind met de moeder was gehuwd
  • het kind heeft geadopteerd
  • het kind heeft erkend, of
  • wiens vaderschap van het kind gerechtelijk is vastgesteld

De wet geeft als omschrijving van ‘gezag’: de plicht en het recht om een minderjarig kind (dat is een kind jonger dan 18 jaar) te verzorgen en op te voeden. Gezag kan worden uitgeoefend door één ouder, door twee ouders gezamenlijk of door een ouder samen met een iemand anders. Het gezag kan niet door meer dan twee personen tegelijk worden uitgeoefend. Gezagdragers hebben – anders dan pleegouders – de plicht te voorzien in het levensonderhoud van het kind waarover zij het gezag uitoefenen. (Twee personen die geen van beiden ouder zijn, oefenen niet het gezag uit over een kind, maar hebben de voogdij).

Voogdij

Wat nu, als één of beide gezagsdragers, in de praktijk meestal de ouders, komen te overlijden.

  • Als de ouders geregistreerde partners of gehuwd waren, loopt bij overlijden van een van hen, het gezag van de achterblijvende ouder gewoon door. Mochten beide ouders overlijden en niets te hebben geregeld met betrekking tot de voogdij over hun minderjarige kinderen, dan benoemt de kantonrechter een voogd, na de familie te hebben gehoord. In de praktijk blijkt dat veel ouders het een gerust idee vinden om zelf te bepalen wie na hun – onverhoopte – dood hun kinderen verzorgt en opvoedt. Zij kunnen in een testament, of in een aparte notariële akte zelf een voogd aanwijzen.

Voor samenwonende ouders geldt hetzelfde als hierboven beschreven mits de vader het kind heeft erkend of geadopteerd.