De vereniging is een van de oudste samenwerkingsvormen en kan worden opgericht door minimaal twee personen. Kenmerkend voor een vereniging zijn de leden, die tezamen de Algemene Ledenvergadering vormen. De hoogste bevoegdheid binnen de vereniging, zoals de benoeming van het bestuur, ligt bij deze Algemene Ledenvergadering. Het doel van een vereniging kan variëren, maar mag niet zijn: ‘het maken van winst ter verdeling onder de leden.’ vereniging

Oprichting

Wordt de vereniging bij notariële akte opgericht, dan moeten in de statuten in ieder geval worden opgenomen: de naam en vestigingsplaats, het doel, de verplichtingen van de leden tegenover de verenging, de wijze van bijeenroeping van de algemene ledenvergadering, de benoemingsprocedure van bestuurders en de bestemming van het batig saldo bij ontbinding van de vereniging. Het is echter niet wettelijk verplicht een vereniging bij notariële akte op te richten. Nadelen van een ‘onderhands’ opgerichte vereniging zijn: de vereniging kan geen onroerend goed verkrijgen en geen erfgenaam zijn, maar vooral: de bestuurders van de vereniging zijn hoofdelijk aansprakelijk. Dit kan voor hen mogelijk grote financiële risico’s inhouden.  Het bestaan van een bij notariële akte opgerichte vereniging en de NAW-gegevens van de bestuursleden moeten worden gepubliceerd in het handelsregister.